การลาออก

ข้อควรปฏิบัติการบอกเลิกสัญญาผู้แทนการตลาดฯ

  • ผู้แทนการตลาดฯ แจ้งบอกเลิกสัญญากับหัวหน้าทีมขายด้วยตนเอง
  • หัวหน้าทีมขายให้ผู้แทนการตลาดฯ กรอกแบบฟอร์ม ”หนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้างพนักงานเพื่อให้ดำเนินงานด้านการขาย ฉบับที่ 1 พร้อมทั้งระบุวันที่ที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้ 
  • หัวหน้าทีมขาย กรอก Exit Checklist เพื่อแจ้งคืนบัตรเข้า-ออก
  • เรียบร้อยแล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีม Recruitment & Fulfillment ภายในวันที่ 25 ของเดือน
  • หรือผู้แทนการตลาดฯ สามารถแจ้งบอกเลิกสัญญาฯ กับทีม Recruitment & Fulfillment ได้โดยตรง
  • ช่องทางการส่งบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารสำนักงานคืน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ทีม Recruitment &Fulfillment 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

หมายเหตุ :  ทั้งนี้ หากท่านไม่ส่งมอบบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานคืนให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการอันเนื่องมาจากการไม่ส่งมอบบัตรดังกล่าวคืนเป็นเงินจำนวน 1,500 บาท โดยจะหักจากค่าตอบแทนการดำเนินงาน และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) และบันทึกผลการลาออกเป็นผิดสัญญานายหน้า เนื่องจากไม่คืนทรัพย์สินของทางธนาคารฯ

แบบฟอร์ม หนังสือบอกเลิกสัญญา คลิก แบบฟอร์ม Exit Checklist คลิก