วิสัยทัศน์

เติบโตไปพร้อมกับ
ความสำเร็จของลูกค้าและสังคม

พันธกิจ

นำทรัพยากรสู่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง
ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย
และไม่อาจหาได้จากที่อื่น