PDPA

=Confidential=

สรุปรายละเอียดความรู้เรื่อง PDPA 

เรื่องที่ 1 

การขอความยินยอมจากลูกค้า

ต้องตอบได้ว่า เอกสารอะไรบ้างที่เราต้องรู้ว่าต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอย่างไร?? รายชื่อต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น

📌ก่อนการติดต่อลูกค้าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

📌แบบฟอร์มนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือแบบฟอร์มแนะนำลูกค้า ก่อนลูกค้า

ลงนามอย่าลืมแจ้ง Privacy Notice

📌การขอความยินยอมของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA จะมีทั้งหมด 4 เรื่องคือ

🚦 Cross Sales ขอความยินยอมติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

🚦 KKP Sharing ขอความยินยอมในการเก็บใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเรียกดูข้อมูลธุรกรรมที่มีอยู่กับธนาคาร

🚦 Profiling ขอความยินยอมในการขอวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับลูกค้า

🚦 Biometric ขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลใบหน้า ลายนิ้วมือ ในการยืนยันตัวตน

แต่หัวข้อการขอความยินยอมที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ

👨🏻บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ 3 เรื่อง

-Cross Sales/KKP Sharing/Profiling

👨‍👩‍👧‍👧นิติบุคคลจะมี 1 เรื่อง คือ

 Cross Sales

📌ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบความหมายทุกครั้งว่า Cross Sales,KKP Sharing,Profiling คือการขอความยินยอมอะไร ก่อนลูกค้าลงนาม

พร้อมอธิบาย เรื่อง Privacy Notice ให้ลูกค้าทราบก่อนลงนาม📌

🔐ประเด็นตรวจสอบ มี 5 เรื่องหลักๆ

1.เรื่องการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

2.การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

4.การกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

5.การแจ้งเหตุละเมิดส่วนบุคคล

เน้น 5 เรื่อง สำคัญที่สรุปให้ และ Clip VDO 4 EP.

EP 1.1 

EP 1.2

EP 2

EP 3

EP 4

เน้นเรื่องการเก็บเอกสาร ใส่ซอง ปิดผนึก ใส่ซอง ใส่กระเป๋า มิดชิด

การเก็บเอกสารทุกครั้ง ต้องมีแบบฟอร์ม Checklist ต้องตรวจนับเอกสารทุกครั้งให้ครบพร้อมกันกับลูกค้าแล้วลงนามพร้อมกัน เพื่อยืนยัน (อย่าลืมแบบฟอร์ม Checklist) ต้องเข้าใจ concept การเก็บเอกสารนะคะ

แหล่งที่มารายชื่อ แบบฟอร์มต่างๆ

เรื่องที่ 2

การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องตอบได้ว่า ก่อนขอ ก่อนเก็บข้อมูลจากลูกค้า เราต้องแจ้งลูกค้าอย่างไร??

📌เราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ลูกค้าทราบ หรือที่เรียกว่า Privacy Notice ภาษาไทยแปลว่าประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

📌Privacy Notice คือรายละเอียดที่ธนาคารแจ้งให้ลูกค้ารู้ว่าธนาคารมีการเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างไร

Privacy Notice จะระบุอยู่ในใบสมัครสินเชื่อใต้จุดที่ธนาคารขอความยินยอม CrossSales,KKPSharing,Profiling

🔎ลูกค้าเข้าดูได้ที่

www.kkpfg.com/dataprotection

เรื่องที่ 3

การขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ที่ลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิ์กับธนาคารได้

👍ต้องตอบได้ว่า ธนาคารสามารถให้ลูกค้าใช้สิทธิ์กับธนาคารได้กี่สิทธิ์ และ เราต้องแจ้งลูกค้าอย่างไร??

📌ปัจจุบันลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิได้ 7 สิทธิ์

📌เราต้องตอบได้ว่า ลูกค้าขอใช้สิทธิ์. แจ้งลูกค้าติดต่อสาขาของธนาคาร หรือ KKP Contact Center 02 165 5555

📌7 สิทธิ์ 🚧

1.สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ขอให้เปิดเผยว่าธนาคารได้ข้อมูลลูกค้ามาจากไหน?

2.สิทธิ์แก้ไขข้อมูล

3.สิทธิ์ลบข้อมูล

4.สิทธิ์ระงับการใช้ข้อมูล

5.สิทธิ์คัดค้านการเก็บข้อมูล

6.สิทธิ์ขอรับหรือโอนย้ายข้อมูล

7.สิทธิ์ขอถอนความยินยอม

📌เน้นสิทธิ์ที่ 7 หากลูกค้ามาขอถอนความยินยอมเราต้องแจ้งผลกระทบที่ลูกค้าจะได้รับจากการถอนความยินยอมในเรื่องต่างๆ หากลูกค้ามาขอถอนความยินยอมดังนี้

📌Cross Sales ลค.ไม่สามารถได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารธนาคาร

📌KKP Sharing > ลค.ไม่สามารถขอรับบริการเรียกดูข้อมูลเงินฝาก การลงทุน

📌Profiling > ลค.อาจไม่ได้รับข้อเสนอที่ตรงความต้องการของลูกค้า

📌Biometric > ลค.ไม่สามารถใช้บริการเพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครผลิตภัณฑ์ที่ใช้Biometric

เรื่องที่ 4

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

📌ต้องตอบได้ว่า เหตุการณ์ละเมิด เช่น พบเอกสาร หรือข้อมูลลูกค้าตกหล่น รั่วไหล ทำอย่างไร??

ตอบว่า เราจะรีบแจ้งหัวหน้าทีมหรือแจ้งตรงมาที่พี่เต๋า02-495 9020 ภายใน 24 ชม.☎️

เรื่องที่ 5

เรื่องมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องตอบได้ว่า เรามีมาตรการอะไรบ้าง เช่น

📌ห้ามใช้ Line,Email  ส่วนตัว

ปัจจุบัน ใช้ Messenger,Email ธนาคาร,SMS Linkในการรับเอกสารจากลูกค้า

📌ทุกครั้งก่อนเก็บรับเอกสารจากลูกค้าต้องมีใบChecklistเพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่งเอกสาร ว่าเรารับเอกสารลูกค้ามาเท่าไหร่ โดยลูกค้าและผู้รับเอกสารต้องลงนามเพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

📌กรณีลูกค้าให้เอกสารมาเกิน เราส่งคืนลูกค้า หรือแจ้งสอบถามลูกค้าทำลาย

ไม่เก็บไว้เด็ดขาด

ศึกษามาตรการตามภาพด้านล่างนี้

2.2-PDPA_Shortnote06012022

Leave a Reply

Your email address will not be published.