สินเชื่อรถกู้เงินด่วน Car Quick Cash

 

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช

         สำหรับคนมีรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์*

 

รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม* 

 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

 

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

 

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*

เงื่อนไขโปรโมชั่น 0% 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระ
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Benz ,BMW ที่มีอายุรถยนต์ไม่เกิน 8 ปี
 • ต้องได้รับวงเงินอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องเลือกผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป
 • รับรถยนต์ทุกประเภท  ยกเว้น รถยนต์สาธารณะ , รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 1. รถยนต์ปลอดภาระหนี้หรือไม่ปลอดภาระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
 2. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี
 3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเอกสารการขอบริการ
 1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 2. มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 5. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ

เอกสารการขอบริการ
ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร

 1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 4 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 10. งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

หมายเหตุ:

 1. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
FAQ
 • เงื่อนไขที่ไม่สามารถให้สินเชื่อรถเพื่อเงินสด แบบไม่โอนเล่มทะเบียนได้ คืออะไร

เนื่องจากการสูญหายของเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ออกทดแทนเล่มทะเบียนเดิม

 • สินเชื่อ Car Quick Cash มีเงื่อนไขของรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่ออย่างไร

สินเชื่อ Car Quick Cash มีเงื่อนไขของรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ดังนี้

 1. กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อ
 2. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้
 3. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาในสัญญากู้ไม่เกิน 20 ปี
 4. ต้องทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ เป็นประเภท 1, 2 ,2 พลัส (อายุกรรมธรรม์เดิมคงเหลือมากวว่า 3 เดือน)
 • นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อ Car Quick Cash ได้ หรือไม่อย่างไร

นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อ Car Quick Cash ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง, ผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 3. กิจการมีความมั่นคง สามารถอยู่รอดได้ในสภาพตลาดตลอดอายุสัญญา
 4. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
 5. รายได้สุทธิก่อนหักภาษีไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด
 6. ให้เฉพาะสินเชื่อรถเพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ต้องทำงาน เป็นระยะเวลาเท่าใดถึงจะสามารถกู้สินเชื่อได้
 1. พนักงานประจำ หรือสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ มีการ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ได้ ต้องมีรายได้เท่าไร

ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อ Car Quick Cash ได้ ต้องมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน

 • การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ Car Quick Cash แบบโอนเล่มทะเบียนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

สำหรับสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน ทางธนาคารพิจารณาวงเงินจากรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ และรายได้ของผู้กู้วงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ 5,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับการประเมินจากราคารถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อของธนาคาร)

Sales Sheet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *