สินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Title Loan)

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Title Loan)

(แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)  รับเงินไว โปะได้ ไม่เสีย VAT

 
 • รู้ผลอนุมัติไว
 
 • หลังอนุมัติ ส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ รับเงินเลย
 
 • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 
 • ไม่เสีย VAT
 
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ 
 
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถยนต์
เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*
คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 1. เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
 2. อายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
 3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ 

 1. สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (3 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร  

 1. สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 3 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 10. งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

SALES SHEET

2.-Sales-Sheet_CTL-2020817-final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *