สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom

  สมัครง่าย

  ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)

 

อนุมัติไว*

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท

 

รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

 

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก

*เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท

  รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

ผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดา

ผู้กู้ในนามนิติบุคคล

วงเงินที่อนุมัติสูงสุด

สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม

สูงสุด 5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12- 48 เดือน

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่12-  60 เดือน

ชนิดของผู้กู้

ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น

ผู้กู้เป็นนิติบุคคล (จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) โดยมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ค้ำประกัน

เกณฑ์เรื่องอายุของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีอายุน้อยกว่า 65 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)

อย่างน้อย 1 ในผู้ค้ำประกันทั้งหมดต้องมีอายุน้อยกว่า < 65 ปี(เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)

อายุของกิจการ

– ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 7 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียน

– รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี

– บริษัทต้องมีการจดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียนและมีงบการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

– 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทที่เสนอกู้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ

– รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

– 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ

– กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50% โดยเรียงลำดับการค้ำประกัน จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ถือหุ้นสูงสุด ไปถึงกรรมการผู้ถือหุ้นต่ำสุด จากนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ไปยังผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยที่สุดจนครบ 50%

– ในกรณีที่มีชาวต่างชาติที่ถือหุ้นตั้งแต่ 39% ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้ค้ำประกันด้วย

– ผู้ค้ำประกัน อาจมีได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละรายการ โดยผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องค้ำประกันเต็มวงเงินกู้

สถานประกอบการ

มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับวัตถุประสงค์
 • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (หส.2)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 8.475% หรือเทียบเท่า 15.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 กำหนด MLR = 6.525% ต่อปีทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการ และ เว็บไซต์ของธนาคาร)

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ (Front end fee) 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารรับผิดชอบค่าธรรมเนียม บสย. แทนลูกค้าตลอดอายุสัญญา
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ ค่าอากรคู่สัญญากู้ 5 บาท และค่าอากรผู้ค้ำประกัน 15 บาทต่อผู้ค้ำประกัน 1 ราย (ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 10 บาท, คู่ฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 5 บาท)
 • Prepayment Fee ค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินที่ชำระเกินกว่าค่างวดในแต่ละงวด กรณีชำระปิดวงเงินสินเชื่อภายใน 2 ปีแรกหลังจากเบิกเงินกู้
 • สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมทางเลือกการปิดสินเชื่อก่อนกำหนด 1.00% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติในกรณีที่ลูกค้าชำระปิดวงเงินสินเชื่อก่อนกำหนด ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมปิดวงเงินสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 3% ของจำนวนเงินที่ชำระจ่ายเกินกว่าค่างวดในแต่ละงวด
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ 28 %
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.