คนเก่ง คนดี คนขยัน

คำชมเชยจากลูกค้า

(จากผลการตรวจสอบ Call Validation)

ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม

ผลงานอนุมัติประจำเดือนตุลาคม 64

    สายงานฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า 3 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาดในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย
 
   ขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ  และเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ขอให้เพื่อนๆ ใช้ selling Guideline + Sales Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอขาย และต้องมอบ Sales Sheet ให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะ
 

ชมเชยผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อครบถ้วน ชัดเจน ประทับใจลูกค้า

ชมเชยหัวหน้าทีม คุณปิยะฉัตรให้บริการดีมาก มีการติดตามเคสและแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบตลอดเวลา

ชมเชยผู้แทนการตลาดให้บริการดีมากแจ้งข้อมูล ครบถ้วนชัดเจน และรวดเร็ว

คำชมเชยจากลูกค้า

(จากผลการตรวจสอบ Call Validation)

ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม

ผลงานอนุมัติประจำเดือนกันยายน 64

    สายงานฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า 1 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาดในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
 ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย
 
   ขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ  และเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ขอให้เพื่อนๆ ใช้ selling Guideline + Sales Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอขาย และต้องมอบ Sales Sheet ให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะ
 

คำชมเชยจากลูกค้า

(จากผลการตรวจสอบ Call Validation)

ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม

ผลงานอนุมัติประจำเดือนกรกฎาคม 63 – สิงหาคม 64

    สายงานฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า 8 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาดในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
อีกทั้งในระหว่างการขอสินเชื่อ ผู้แทนการตลาดและหัวหน้าทีมขาย แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย
 
   ขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ  และเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ขอให้เพื่อนๆ ใช้ selling Guideline + Sales Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอขาย และต้องมอบ Sales Sheet ให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะ

 

****เพื่อชมเชยและขอบคุณ****

การปฏิบัติหน้าที่ของ RM ที่ช่วยตรวจสอบเอกสารปลอมแปลงของลูกค้าสินเชื่อ   

 (SME Freedom)

 

ด้วยพนักงาน RM บรรดิษฐ XXX (ทีม Small Business Acquiring_4) ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อฯ ของลูกค้าผลิตภัณฑ์ SME Freedom ที่มีความผิดปกติ

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าลูกค้าปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัครฯ เพื่อหลอกลวงสมัครสินเชื่อกับธนาคาร โดยเมื่อ RM บรรดิษฐ พบความผิดปกติ จึงรีบแจ้งมาที่ Governance Control ให้ตรวจสอบและประสานไปยังทีม Fraud เพื่อ blacklist ข้อมูลผู้สมัครทันที

การกระทำของ RM บรรดิษฐ์ และทีมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่น่ายกย่องและชมเชย ในการช่วยตรวจสอบทุจริต และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องทุจริตให้กับสายงานและธนาคาร อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสายงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่น่ายกย่อง

มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคะ

คำชมเชยจากลูกค้า

(จากผลการตรวจสอบ Call Validation)

ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม

ผลงานอนุมัติประจำเดือนพฤศจิกายน 63 – กุมภาพันธ์ 64

    สายงานฯ  ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า  7 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาด ในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน  อีกทั้งในระหว่างการขอสินเชื่อ ผู้แทนการตลาดและหัวหน้าทีมขาย มีการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ  ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร  สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย และขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับคำชมเชย มีรายละเอียดดังนี้

ใบประกาศเกียรติคุณ

ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม

ผลงานอนุมัติประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

ผลงานอนุมัติประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

 

ผลงานอนุมัติประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก มีเทคนิคในการปิดการขายที่ดี สามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจสมัครสินเชื่อได้ เนื่องจากตอนแรกลูกค้าไม่มีความสนใจที่จะสมัครสินเชื่อ

ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก มีการประสานงานและแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้ชัดเจน ลูกค้ารู้สึกประทับใจ

ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน ชัดเจน อีกทั้งยังแจ้งความคืบหน้าการขอสินเชื่อให้ลูกค้าทราบตลอดเวลา

คนเก่ง คนดี คนขยัน

คนเก่ง/คนดี/คนขยัน จะรังเกียจคนโกง คนไม่ซื่อ คนทุจริต และจะทนอยู่ไม่ได้กับสายงานหรือองค์กรที่ส่งเสริมและยอมรับให้มีเรื่องทุจริต ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ดังนั้น ขอจงช่วยกันขจัดเรื่องไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไป ในระดับองค์กร ทุกเหตุการณ์ทุจริตและผิดจรรยาบรรณวิชาชีพที่พบ เรามีนโยบายที่จะดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันหลายคนที่ทุจริตและทำผิดกฎหมายยังอยู่ในห้องขัง หลายคนอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือพิจารณาโทษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรจะดำเนินการอย่างตั้งใจและในทุกวิถีทางที่จะให้ ธปท. กลต. และสถาบันการเงินที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพ รับรู้รับทราบถึงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจดังกล่าวของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถก่อพฤติกรรมทุจริตเลวร้ายดังกล่าวได้อีก แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็ยังไม่หมดสิ้นไปจากองค์กรของเรา แม้จะลดจำนวนลงมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ทีมควบคุมและกำกับมาตรฐานงานขาย

Editor By : JIRASAK.PON

Leave a Reply

Your email address will not be published.